ΔΟΑΤΑΠ

12 Σεπτεμβρίου, 2016

Προκήρυξη προγράμματος υποτροφιών του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών συνολικά διακοσίων ογδόντα εννέα (289) θέσεων για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών σε εφαρμογή των Κανονιστικών Διατάξεων της Πράξης με τίτλο «Ενίσχυση μεταδιδακτόρων ερευνητών/ερευνητριών» 1ος κύκλος στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, […]