Ο «Ταχυδρόμος» του 1946 γράφει το πώς η Αλεξάνδρεια έζησε την πρώτη μεταπολεμική επέτειο του 1821

Λίγοι μήνες είχαν περάσει από τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και ο Αλεξανδρινός Ελληνισμός ζούσε σε ένα ανάμεικτο κλίμα κατάνυξης αλλά και μεγαλοπρέπειας την πρώτη μεταπολεμική επέτειο του 1821, στις 25 Μαρτίου του 1946, παρουσία μάλιστα της Πριγκίπισσας Φρειδερίκης.

Ο «Ταχυδρόμος» της εποχής γράφει ότι ήταν «Μεγάλη η σημερινή επέτειος. Τόσον μεγάλη εις τας εννοίας της όσον η όλη ιστορία της Ελληνικής Φυλής. Ημερομηνία ανταξία των ελληνικών παραδόσεων ανά τους αιώνας η 25η Μαρτίου του 1821».

Στον Θέατρον Φουάτ, ο Θίασος του Νίκου Λωρή και οι Ηνωμένοι Καλλιτέχναι, διά μίαν μόνην φοράν, παρουσίαζαν επί τη επαιτείω της Εθνικής μας Εορτής, η πατριωτική και σατυρική επιθεώρησις «ΚΟΡΟΪΔΟ ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ».

Εις τον ναόν του Ευαγγελισμού, μετά πάσης επισημότητος ετελέσθη η Τελετή της Δοξολογίας επί τη Εθνική ημών εορτή. Η αλεξανδρινή εφημερίδα της 26ης Μαρτίου 1946 γράφει ότι «η μεγάλη αυτή διά τον Ελληνισμόν ημέρα συνεκέντρωσε και πάλιν την παροικίαν μας στην ιερή αυτή συγκέντρωσι που ενώνει σε μία ομόφωνη προσευχή όλους τους Έλληνας και συσφίγγει και χαλυβδώνει κάθε χρόνο τους δεσμούς με το αθάνατο παρελθόν, και ανανεώνει τον μεγάλο, τον ιερόν ενδόμυχον όρκο κάθε Έλληνος να προσπαθήσει να εξασφαλίση σύμφωνα με τις δυνάμεις του ένα επίσης δοξασμένο και περίλαμπρο μέλλον στην Πατρίδα μας.

Μία μεγάλη εικών της Ευαγγελιστρίας δεξιά της Ωραίας Πύλης είχε μίαν υπέροχη διακόσμησι από άφθονα φυσικά άσπρα άνθη με μίαν μεγάλην ταινίαν φέρουσαν την επιγραφήν «Τη Υπερμάχω Στρατηγώ τα Νικητήρια».

Η Δοξολογία ετελέσθη μετά πάσης κατανυκτικότητος και μεγαλοπρεπείας ιερουργούντος της ΑΘΜ του Πατριάρχου και συλλειτουργούντος του Σεβ. Μητροπολίτου Τριπόλεως και του Θεοφ. Αγίου Μαρεώτιδος.

Τελετάρχες ήταν ο Μέγας Οικονόμος του Ευαγγελισμού Πατήρ Καραμηνάς και ο Υποπρόξενος κος Μπουφίδης.

Την τέξιν ετήρουν οι Πρόσκοποί μας, η δε Φιλαρμονικήν ανέκρουεν εις τας κατάλληλας στιγμάς τον Εθνικόν και τον Αιγυπτιακόν Ύμνον.

Παρέστη η Α.Υ. η Πριγκίπισσα Φρειδερίκη μετά των τριών μικρών Πριγκήπων. Ο Διάδοχος Παύλος δεν παρέστη λόγω ασθενείας.

Μετά το πέρας της δοξολογίας, ο κ. Γενικός Πρόξενος έδωσε το σύνθημα των ζητωκραυγών υπέρ του Έθνους, του Βασιλέως και του Βασιλέως Φαρούκ».

Παρέστησαν: ο Γ. Πρόξενος και μεταξύ άλλων οι Αντιπρόεδροι της Κοινότητος κ. Βατιμπέλλας και Ροδοκανάκη και οι Κοινοτικοί Επίτροποι Σαλβάγος, Βολωνάκης, Μυλωνάς, Κουταρέλλης, ο βιβλιοφύλαξ των Πατριαρχείων Μοσχονάς, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Αδελφότητος κ. Περαίος, της Κρητικής Αδελφότητος κ. Καλοχριστιανάκης, της Συμαϊκής Αδελφότητας κ. Μανδραγός και άλλοι εκπρόσωποι σωματείων.

Επηκολούθησε δεγίωσις εις το Γενικόν Προξενείον της Ελλάδος.

Εις την ευρύχωρον αίθουσαν του Αβερωφείου Παρθεναγωγείου έλαβε χώρα ωραιοτάτη εορτή οργανωθείσα από τας μαθητρίας του Αβερωφείου και τους μαθητάς της Τοσιτσαίας επί τη ευκαιρία της 25ης Μαρτίου. Το πρόγραμμα της εορτής περιελάμβανε μεικτήν χορωδία από αγόρια και κορίτσια τα οποία ετραγούδησαν διάφορα πατριωτικά άσματα, μίαν εθνικήν επιθεώρησιν την οποίαν οι μικροί ερασιτέχναι ηθοποιοί έπαιξαν φυσικώτατα καταχειροκροτηθέντες. Αναφορά στην πατριαρχικήν Σχολήν, την Πρατσίκειον Σχολήν, το Κανισκέρειον. Συγκινητική ήταν η τελετή στο Μνημείο των Πεσόντων.   

Μεγάλες στιγμές και τότε και τώρα, στην Ελλάδα και στον Απόδημο Ελληνισμό…