«Η Κοινότητα στο πλευρό των Συμπαροίκων», τονίζει ο Έφορος Κοινωνικής Πρόνοιας και Αντιπρόεδρος της ΕΚΑ Ιωάννης Σιόκας

«Ένας από τους βασικούς στόχους και σκοπούς της Κοινοτικής Επιτροπής είναι και η αναβάθμιση της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των απόρων και αναξιοπαθούντων συμπαροίκων μας. Έχουμε υποχρέωση και καθήκον, προς τους απόμαχους της ζωής, να προβούμε σε υποστηρικτικές προς αυτούς κινήσεις ιδιαίτερα τώρα που το κόστος διαβίωσης ολοένα και αυξάνει».

Με τα παραπάνω λόγια, ο Έφορος Κοινωνικής Πρόνοιας ΕΚΑ και Αντιπρόεδρος κ. Ιωάννης Σιόκας ξεκινάει τον απολογισμό του πολυσήμαντου έργου της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας σε αυτόν τον τομέα, όπως ακριβώς δημοσιεύτηκε στην αντίστοιχη έκδοση της Κοινότητας για το διαχειριστικό έτος 2017. Και συνεχίζει:

«Η Εφορεία Κοινωνικής Πρόνοιας προσπάθησε και στην υπόλογη αυτή χρήση για μία όσο το δυνατόν αρτιότερη δομή και στελέχωση του ιατρικού επιτελείου της κοινωνικής πρόνοιας με μοναδικό γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των συμπαροίκων μας. Για τον ίδιο αυτό σκοπό η ΕΚΑ σύναψε συμβάσεις με σύγχρονα νοσοκομεία, ιατρικά και διαγνωστικά κέντρα της πόλης μας, που θα εξυπηρετούν και θα καλύπτουν τις όποιες ανάγκες των ασθενών μας, εάν βεβαίως κριθεί απαραίτητη η εισαγωγή τους σε αυτά.

Απώτερος όμως σκοπός και στόχος της Κοινότητας δεν είναι άλλος από τη συνεχή μείωση της συμμετοχής των συμπαροίκων μας στις  δαπάνες αυτές.

Σε πολλές δε περιπτώσεις όπου η Εφορεία Κοινωνικής Πρόνοιας έκρινε ότι ήταν απαραίτητη η μεγαλύτερη συμμετοχή της ΕΚΑ στις δαπάνες αυτές, γινόταν η σχετική εισήγηση προς την Κοινοτική Επιτροπή, αφού βεβαίως προηγούνταν και η συνάντηση με το συγκεκριμένο μέλος, το οποίο εξέφραζε αυτή την επιθυμία, για την εξακρίβωση των στοιχείων που επικαλούνταν το μέλος αυτό.

Στην Κοινωνική Πρόνοια της Κοινότητας είναι συνολικά εγγεγραμμένα 77 μέλη.

Κατά την υπόλογη δε χρήση εγγράφηκαν δέκα (10) νέα μέλη.

ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ:

Την τελευταία οκταετία η Κοινότητά μας αυξάνει συνεχώς τη συμμετοχή της στα έξοδα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των μελών της Κοινωνικής Πρόνοιας αντιλαμβανόμενη πλήρως το ολοένα και αυξανόμενο κόστος διαβίωσης.

Έτσι, έμπρακτα πλέον βοηθάει τα μέλη της να μπορέσουν να έχουν μία ολοκληρωμένη και σύγχρονη ιατρική και φαρμακευτική περίθαλψη με έμπειρους και εξειδικευμένους επιστημονικούς συνεργάτες όλων των ειδικοτήτων και συμβάσεις με νοσηλευτικά και ιατρικά κέντρα που παρέχουν ολοκληρωμένες ιατρικές υπηρεσίες.  

Στον νευραλγικό αυτό τομέα λοιπόν και κατά την υπόλογη χρήση η Κοινότητά μας κατέβαλε μέσω της Εφορείας Κοινωνικής Πρόνοιας για τα μέλη της το ποσό των Λ.ΑΙΓ. 397,565.-

ΦΑΡΜΑΚΑ:

Κατά την υπόλογη χρήση οι ασθενείς προμηθεύτηκαν τα φάρμακά τους από τα συμβεβλημένα με την Κοινότητα φαρμακεία «ΕΛ ΣΑΡΚ» και «ΑΜΠΑ ΤΑΚΛΑ» καθώς και από τα φαρμακεία «ΕΖΖΑΒΥ».

Το συνολικό ποσό που δαπανήθηκε σε φάρμακα ανήλθε στις Λ. ΑΙΓ. 242,534.15.-

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ:

Για νοσηλεία σε Νοσοκομεία, η Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας είναι συμβεβλημένη με τα Νοσοκομεία «ΣΑΡΚ ΕΛ ΑΟΥΣΑΤ», «ΑΜΠΑ ΤΑΚΛΑ» «ICC» καρδιολογικό νοσοκομείο, «EL RIADA», «EL SAFOUA» και «I-CARE» οφθαλμιατρικό Κέντρο.

Ο αριθμός των συμπαροίκων μας που χρειάστηκε να νοσηλευτούν στα διάφορα νοσοκομεία της πόλης μας ήταν συνολικά 52 άτομα και το ποσό που δαπανήθηκε για τη νοσηλεία τους ανήλθε στις Λ. ΑΙΓ. 290,220.-  

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ & ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ:

Για τις διάφορες Ακτινογραφίες, Αξονικές και Μαγνητικές Τομογραφίες οι ασθενείς πάροικοι στέλνονται στα γνωστά ειδικά κέντρα της πόλεώς μας, «DAR EL ICHAA» και «DARWISH SCAN».

Για τις αιματολογικές και άλλες αναλύσεις η Κοινότητα είναι συμβεβλημένη με το μικροβιολογικό κέντρο του Δρ. Καθηγητή κου ΣΑΛΑΧ ΜΑΡΖΟΥΚ καθώς και το μικροβιολογικό κέντρο του νοσοκομείου «ΑΜΠΑ ΤΑΚΛΑ».

Το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε από την κοινότητα για ακτινογραφίες και αναλύσεις κατά την υπόλογη χρήση ανήλθε στις Λ.ΑΙΓ. 10,680.00 και Λ.ΑΙΓ. 24,328.75 αντίστοιχα.

ΑΜΟΙΒΕΣ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ:

Οι αμοιβές των ιατρών και του προσωπικού της Κοινωνικής Πρόνοιας καθώς και οι κοινωνικές εισφορές αυτών ανήρθαν στο ποσό των Λ.ΑΙΓ. 106,079.54

Ο πιο κάτω πίνακας αναφέρει αναλυτικά τις δαπάνες της Εφορείας Κοινωνικής Πρόνοιας της κοινότητας μας κατά την υπόλογη χρήση.

           

               ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΠΟΡΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ (ΠΡΟΝΟΙΑ)       

               ΕΞΟΔΑ  

               Νοσηλεία σε διάφορα Νοσκομεία συμβαλλόμενα με Ε.Κ.Α. και  μη            290.220,00

               Φάρμακα            242.534,15

               Ακτινογραφίες   10.680,00

               Αναλύσεις           24.328,75

               Αμοιβαί Ιατρών 90.000,00

               Μισθοί  και δώρο προσωπικού   11.344,72

               Εισφοραί Ε.Κ.Α. εις  Γ.Ο.Κ.Α.        4.734,82

               Οδοιπορικά ασθενοφόρα & επισκέψεις Ιατρών   1.052,47

               Ιατρική  περίθαλψη         397.565,00

               Διάφορα  έξοδα 750,00

               ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ            1.073.209,91

Αναλυτική ονομαστική κατάσταση των ποσών που δαπανήθηκαν δεν αναφέρεται για ευνόητους λόγους, αλλά τα αντίστοιχα τιμολόγια και παραστατικά των εξόδων αυτών βρίσκονται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου μέλους στα γραφεία της Κοινότητας.

ΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ:

Σκοπός της Κοινότητάς μας είναι να ενισχύσει έμπρακτα πλέον τους οικονομικά ασθενέστερους συμπαροίκους μας, για να μπορέσουν ν’ ανταπεξέλθουν με αξιοπρέπεια στις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες που περνάει η χώρα αυτό τον καιρό.

Στα πλαίσια αυτά, η Κοινότητα χορηγεί μηνιαία επιδόματα σε συμπαροίκους μας με αποδεδειγμένα χαμηλό εισόδημα. Κατά την υπόλογη αυτή χρήση το συνολικό ποσό που χορηγήθηκε ως μηνιαίο οικονομικό βοήθημα ανήλθε στις Λ.ΑΙΓ 147,230.-

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:

Η Κοινωνική Πρόνοια της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας είχε και συνεχίζει να έχει άψογη συνεργασία με τον κ. Βασίλη Ζουέ, ο οποίος διεκπειραίωσε και συνεχίζει να διεκπεραιώνει με επιτυχία όλες τις εκκρεμείς υποθέσεις φορολογικών και συνταξιοδοτικών θεμάτων των συνταξιούχων της Παροικίας μας.

Τέλος, και όπως κάθε χρόνο, η Εφορεία διένειμε χρηματικά ποσά και  γλυκίσματα σε απόρους ομογενείς, τόσο κατά τα Χριστούγεννα όσο και  κατά τις εορτές του Πάσχα.

Αποστολή της Εφορείας Κοινωνικής Πρόνοιας της Κοινότητάς μας είναι η διασφάλιση του σεβασμού, και της αξιοπρέπειας των μελών της Κοινωνικής Πρόνοιας, και η στήριξη των οικογενειών τους. Στόχος για τον οποίο καθημερινά αγωνιζόμαστε είναι ο εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών που παρέχουμε και η ανάπτυξη ενός συστήματος δομών και υπηρεσιών που θα βασίζονται στον άνθρωπο.

Ασφαλώς οι απαιτήσεις του εγχειρήματος είναι τεράστιες. Οι συμβιβασμοί ανάμεσα στο επιθυμητό και στο ευκταίο πολύ συχνοί. Τα συναισθήματα και οι σκέψεις ποικίλα και κάποιες φορές αμφίθυμα. Το σίγουρο πάντως είναι πως σε αυτό το δύσκολο και γοητευτικό συνάμα ταξίδι προχωράμε με πυξίδα το καλό αυτών που κληθήκαμε να φροντίσουμε και να υποστηρίξουμε.