Συλλυπητήρια του Πατριάρχη Αλεξανδρείας για την εκδημία του Πατριάρχου Βουλγαρίας

Εκ του Πατριαρχείου

Η ΑΘΜ ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεοδωρος Β’, πληροφορηθείς μετά βαθυτάτης θλίψεως την προς Κύριον εκδημίαν του αοιδίμου Μητροπολίτου Σόφιας και Πατριάρχου πάσης Βουλγαρίας κυρού Νεοφύτου, στο πλαίσιο των μακραιώνων ιστορικών σχέσεων και της αρραγούς ενότητος μεταξύ των δύο Πατριαρχικών Θρόνων, προσευχήθη υπέρ αναπαύσεως της μακαρίας ψυχής του αδελφού Πρωθιεράρχου, ενώ απέστειλε το ακόλουθο Πατριαρχικό Γράμμα προς τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Βάρνης κ. Ιωάννη, Αντιπρόεδρο της Ιεράς Συνόδου της Αγιωτάτης Εκκλησίας της Βουλγαρίας εκφράζοντας τις συλλυπητήριες ευχές Του:

«Ἀριθμ.Πρωτ.040/2024

Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Βάρνης καί Μεγάλης Πρεσλάβας καί Ἀντιπρόεδρε τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Βουλγαρίας, ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ ἀγαπητέ ἀδελφέ καί συλλειτουργέ τῆς ἡμῶν Μετριότητος κύριε Ἰωάννη χάρις καί ἔλεος ἐφ’ ὑμᾶς καί εἰρήνη παρά τοῦ Κυρίου καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἐν βαθείᾳ θλίψει καί συνοχῆ καρδίας ἐπληροφορήθημεν τήν πρός Κύριον ἐκδημίαν τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Σόφιας καί Πατριάρχου  πάσης Βουλγαρίας κυροῦ Νεοφύτου, λίαν ἀγαπητοῦ καί περιποθήτου ἀδελφοῦ καί συλλειτουργοῦ τῆς ἡμῶν Μετριότητος, δι΄ ὅν ἡδέως προσευχήθημεν τῷ Κυρίῳ, ὅπως κατατάξῃ τήν ψυχήν αὐτοῦ ἐν χώρᾳ ζώντων.

Εἴχομεν τήν ἀγαθήν τύχην νά γνωρίζωμεν τόν μακαριστόν Πρωθιεράρχην καί νά θαυμάσωμεν τήν ἄκραν αὐτοῦ ἀφοσίωσιν εἰς τά τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως και τοῦ ὑπερηφάνου  Βουλγαρικοῦ λαοῦ ἀπαρασάλευτα ἰδανικά.  Διό καί ἐν τοῖς χρόνοις τῆς  Πρωθιεραρχικῆς διακονίας αὐτοῦ, ἡ Ἐκκλησία τῆς Βουλγαρίας ἐσημείωσεν μεγάλην πνευματικήν προαγωγήν μεθ’ ἀκλονήτου ἐσωτερικῆς ἑνότητος  καί ἀδελφοσύνης.

Τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου Σόφιας καί Πατριάρχου πάσης Βουλγαρίας κυροῦ Νεοφύτου, διακεκριμένου ἐκκλησιαστικοῦ ἀνδρός καί πνευματικοῦ μεγέθους, διακονήσαντος ἀγλαοκάρπως τήν κατά Βουλγαρίαν Αὐτοκέφαλον Ἐκκλησίαν, ἔστω ἡ μνήμη ἄληστος.

Ἀγαπητός ἐν Χριστῷ ἀδελφός

+ Ὁ Πάπας καί Πατριάρχηςλεξανδρείας και πάσηςφρικῆς

Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Σ  Β’

Ἐν τῇ Μεγάλῃ Πόλει

τῆς Ἀλεξανδρείας

τῇ 15ῃ Μαρτίου 2024»

Σημειώνεται, ότι στην Εξόδιο Ακολουθία του μακαριστού Πατριάρχου Βουλγαρίας κυρού Νεοφύτου στην Σόφια, ως εκ προσώπου της ΑΘΜ του Πάπα Αλεξανδρείας παρέστη ο Σεβασμιώτατος Γέρων Μητροπολίτης Καισαρείας κ. Θεοφύλακτος.