Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας, Κος Ιωάννης Σιόκας, προσκαλεί τα Τακτικά Μέλη της Κοινότητας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση,  την Κυριακή 26η Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 06:00 μμ, στην Αίθουσα «Ιουλίας Σαλβάγου» στο συγκρότημα Σάτμπυ του Ελληνικού Τετραγώνου, με την παρακάτω Ημερήσια Διάταξη:

  1. Έκθεση Πεπραγμένων Χρήσεως 01.07.2021 με 30.06.2022.   
  2. Διαχείριση – Ισολογισμός 01.07.2021  με 30.06.2022.
  3. Υποβολή Εκθέσεως Ορκωτού Ελεγκτού.
  4. Επερωτήσεις επί των Πεπραγμένων της Οικονομικής Διαχειριστικής Χρήσεως.
  5. Έγκριση της Διαχείρισης και του Ισολογισμού Χρήσεως 01.07.2021 με 30.06.2022.                              
  6. Διορισμός Ορκωτού Ελεγκτού.
  7. Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 01.07.2022 με 30.06.2023
  8. Αρχαιρεσίες για την Εκλογή Μελών της Νέας Κοινοτικής Επιτροπής.

Σύμφωνα με το Άρθρο 27 του Νέου Καταστατικού της Ε.Κ.Α., η σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης θεωρείται έγκυρη με την παρουσία της απόλυτης   πλειοψηφίας των Μελών της ήτοι 50% +1 Μέλος. Εάν δεν συμπληρωθεί ο συγκεκριμένος αριθμός αναβάλλεται η σύγκλησή της για μια ώρα, οπότε και θεωρείται έγκυρη με την παρουσία αυτοπροσώπως (χωρίς πληρεξούσια ή εξουσιοδοτήσεις) αριθμού μελών όχι μικρότερου του 10% των μελών που έχουν δικαίωμα παρουσίας στην συνέλευση.

Όσοι εκ των Τακτικών Μελών της Κοινότητας επιθυμούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα για τη θέση του Κοινοτικού Επιτρόπου, παρακαλούνται όπως καταθέσουν τις αιτήσεις τους στα Γραφεία της Κοινότητας στο διάστημα από την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2022 έως και την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022 στις ώρες λειτουργίας της Κοινότητας 09:00 πμ με 02:00 μμ.

Σύμφωνα με το Άρθρο 33 του  Νέου Καταστατικού της ΕΚΑ, υποψηφιότητα για την Κοινοτική Επιτροπή μπορεί να θέσει το Τακτικό Μέλος μόνο όταν πληρούνται οι κάτωθι όροι:

1. Να απολαμβάνει πλήρως τα αστικά και πολιτικά του δικαιώματα.

2. Να είναι Τακτικό Μέλος της Κοινότητας τουλάχιστον για δύο ημερολογιακά έτη πριν από την ημέρα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Να έχει συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας του πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση.

ΑΠΟ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ