Υπογραφή 3 μνημονίων συνεργασίας Αιγύπτου- Κύπρου

Σύμφωνα με ανακοίνωση του αιγυπτιακού Υπουργείου Επενδύσεων & Διεθνούς Συνεργασίας, στο πλαίσιο της 2ης διμερούς μικτής διυπουργικής επιτροπής οικονομικής συνεργασίας που έλαβε χώρα στην Λευκωσία στο διάστημα 1-3.3, της οποίας προήδρευσαν η Αιγύπτια Υπουργός κα Nasr και ο Κύπριος Υπουργός Οικονομικών κ. Γεωργιάδης, υπογράφηκαν 3 μνημόνια συνεργα σίας στους τομείς της αμοιβαίας προώθησης των επενδύσεων, της προστασίας πολιτιστικών αγαθών & αρχαιοτήτων και της απασχόλησης εργατικού δυναμικού, καθώς και πρωτόκολλο οικονομικής & τεχνικής συνεργασίας. 

(Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Επενδύσεων Ελληνικής Πρεσβείας Καΐρου)