Πρωτοχρονιά σε Αλεξάνδρεια και Κάιρο έναν αιώνα πριν

Ήταν Γενάρης του 1916, 100 χρόνια πριν, όταν ο αλεξανδρινός ¨Ταχυδρόμος¨ περιέγραφε τους εορτασμούς της πρώτης του έτους σε Αλεξάνδρεια και Κάιρο. Αιγυπτιώτες που να έζησαν εκείνα τα τεκταινόμενα φυσικά δεν υπάρχουν πια… Ίσως, κάποιοι απόγονοι τους να διατηρούν ως αναμνήσεις κάποια λεγόμενα από τις ημέρες εκείνες… Αξίζει όμως να δημιουργήσουμε κάποιες ¨ιστορικές πλασματικές αναμνήσεις¨ στο σήμερα, με την αναδημοσίευση του παλιού αυτού άρθρου, οι οποίες και θα μεταφέρουν το νου μέσω της φαντασίας σε στιγμές και εικόνες μιας άλλης, μακρινής εποχής :

          Εν Αλεξανδρεία : ¨Με την συνήθη επισημότητα εωρτάσθη χθες η πρώτη του έτους υπό της παροικίας μας, σημαιοστολισθέντων των ελληνικών καταστημάτων και των οικιών των ομογενών μας.

          Η επίσημος δοξολογία, ήτις ετελέσθη εις τον Ευαγγελισμόν, συνεκέντρωσε και εφέτος πλήθος κόσμου, παρέστησαν δε κατ΄ αυτήν ο Γεν. Πρόξενος κ. Σακτούρης μεθ΄ ολοκλήρου του προσωπικού του Προξενείου εν στολή. Κατά την άφιξιν του κ. Σακτούρη η Ελληνική Φιλαρμονική ανέκρουσε τον εθνικόν ύμνον. 

          Μετά την δοξολογίαν, το πλήθος μετά της Φιλαρμονικής μετέβησαν εις το Προξενείον, όπου ανεκρούσθη ο ελληνικός, ο αγγλικός και ο σουλτανικός ύμνος, μεθ΄ ο η Φιλαρμονική μετέβη εις τον οίκον του προέδρου της Κοινότητος κ. Συναδινού, τον οποίον εχαιρέτησε ανακρούσασα εμβατήρια.

          Εις το προξενείον ο κ. Σακτούρης, περιστοιχιζόμενος υπό του κ. Καψαμπέλη και των λοιπών γραμματέων, εδέχθη τας ευχάς των προκρίτων και των επισήμων, μεταξύ των οποίων πρώτοι έφθασαν οι συνάδελφοι αυτού πρόξενοι των ξένων δυνάμεων, η Α.Ε. ο Διοικητής, η Α.Ε. ο Διευθυντής της Αστυνομίας, κ.ά.

          Το απόγευμα εδέχθησαν επί τρίωρον τους προκρίτους μας εν τη οικία των ο κ. και η κ. Σακτούρη.

          Εις το Νοσοκομείον : Συγκινητικόν εορτασμόν της πρωτοχρονιάς είχον διοργανώσει χθες το απόγευμα εις το Νοσοκομείον δια τους Έλληνας ασθενείς οι Ελληνίδες Κυρίαι του Ερυθρού Σταυρού μετά της Διευθύνσεως του Νοσοκομείου. Εις τον πρώτον όροφον του ιδρύματος είχε στολισθεί ο διάδρομος του χειρουργικού τμήματος με τας εικόνας του Βασιλέως και του Βενιζέλου, μεγάλη δε τράπεζα είχε στρωθή δια το τσάι, τα δώρα και τις βασιλόπητες των ασθενών, εις τας κλίνας των οποίων είχον στηθεί μικραί ελληνικαί σημαίαι.

          Εις την εορτήν των ασθενών, ήτις ήρχισε περί την 4ην και επερατώθη την 7ην μ.μ., παρέστησαν, εκτός των Κυριών και των ιατρών του Νοσοκομείου, ο Γεν. Πρόξενος κ. Σακτούρης μετά της κ. Σακτούρη, ο πρόεδρος κ. Συναδινός και πολλοί κοινοτικοί Επίτροποι.

          Εις τους ασθενείς, ο οποίοι έκοψαν βασιλόπητες, αι Κυρίαι, ο κ. Σακτούρης και ο κ. Συναδινός διένειμον ωραιότατα δώρα εντός κυτίων.

          Προς τους ασθενείς η κ. Σακτούρη απέστειλε ποσότητα δώρων και γλυκισμάτων.

          Οι Έλληνες Πρόσκοποι : Κατά τας 5 μ.μ. της προχθές εγένετο η ωραία απογευματινή των προσκόπων, οργανωθείσα δαπάναις των κυριών Αυγουστίνου, Κότσικα και Δέλτα, εις μίαν των μεγάλων αιθουσών του κήπου Ροζέττης.

          Διακόσιοι και πλέον πρόσκοποι υπό τους αρχηγούς, υπαρχηγούς και ενωμοτάρχας των και τον Πρόεδρον της Επιτροπής κ. Μπενάκην, μετέσχον της εορτής, καθ΄ ην προσεφέρθη σοκολάτα, άφθονα γλυκίσματα και βασιλόπητες εις μικρά τραπεζάκια κατά ενωμοτίας.

          Προσεφέρθη επίσης τέιον και εις τα μέλη της Επιτροπής των προσκόπων, εις μερικάς οικογενειας, ειδικώς προσκληθείσας, και αντιπροσώπους του ελληνικού τύπου.

          Προ τις ενάρξεως της εορτής εις των προσκόπων απηύθυνε την κεκανονισμένην προσευχήν, μεθ΄ ην όλαι αι ομάδες από κοινού έψαλλον τον Εθνικόν Ύμνον.

          Μικρά αργυρά νομίσματα της βασιλόπητας ηυνόησαν τους πλέον τυχερούς.

          Εν Καΐρω : Η παροικία μας διήλθεν ευφρόσυνως την Πρωτοχρονιάν παρά την επικρατούσαν οικονομικήν κρίσιν, αι διασκεδάσεις εις πολλάς οικίας και το χαροπαίγνιον δεν έλειψαν. Εις τον ναόν των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης ετελέσθη η επίσημος δοξολογία σήμερον της 10½ πρωϊνήν, χοροστατούντος του Αγίου Μέμφιδος κ. Νεκταρίου. Οι Πρόσκοποι μας ετήρουν την τάξιν, η δε Φιλαρμονική παρετάχθη εις το προαύλιον προς χαιρετισμόν των επισήμων.

          Ο Διπλωματικός πράκτωρ κ. Ξυδάκης, ο Πρόξενος κ. Ξανθόπουλος και ο κ. Μελάς εν επισήμω στολή μετά των αξιοτίμων κυριών αυτών φθάνουν ακριβώς την 10½ χαιρετισθέντες δια του εθνικού ύμνου. Ο αντιπρόεδρος της Κοινότητος κ. Σπετσερόπουλος, ο κ. Πίσσυνος, διευθυντής της Αστικής, ο δικαστής κ. Στούπης, οι διευθυνταί των Τραπεζών Αθηνών και Ανατολής, και άλλοι επίλεκτοι της παροικίας παρέστησαν εις την δοξολογίαν. Ο ναός ήτο εντελώς κατάμεστος. Ο Άγιος Μέμφιδος εξεφώνησε κατάλληλον τη περιστάσει λόγον, μετά το πέρας του οποίου έδωκε το σύνθημα των ζητωκραυγών υπέρ του Βασιλέως και του Έθνους, ενώ οι κώδωνες ήχουν χαρμοσύνως, η δε Φιλαρμονική επαιάνιζε τον εθνικόν ύμνον.

Η υποδοχή εις το Πρακτορείον : Μετά την δοξολογίαν, ήτις έληξε περί την 11½, πάντες διηυθύνθησαν εις το εν Κασρ Ντουμπάρα Διπλωματικόν Πρακτορείον δια την επίσημον δεξίωσιν. Εκεί ο κ. Ξυδάκης και ο κ. Ξανθόπουλος μετά των κυριών των υπεδέχοντο με αβρότητα τους προσερχομένους, μεταβαίνοντας ίνα εκφράσουν τας θερμάς αυτών ευχάς προς την εθνικήν μας αντιπροσωπείαν επί τω νέω έτει. Το κυλικείον ήτο πλουσιώτατον. Προπόσεις εγένοντο θερμαί υπέρ του έθνους μας, προς ας ανταπήντησαν ο κ. Ξυδάκης και ο κ. Ξανθόπουλος.

Έξωθεν του Πρακτορείου ήσαν παρατεταγμένοι οι πρόσκοποι, εντός δε αυτού η Φιλαρμονική, ήτις επαιάνιζε θαυμάσια ενθουσιώδη εμβατήρια, η επιτυχής εκτέλεσις των οποίων τιμά πράγματι τον κ. Βαρβίαν και το Διοικητικόν Συμβούλιον του λαμπρού τούτου Σωματείου.

Τον κ. Ξυδάκην συνεχάρησαν πάντες σχεδόν οι ενταύθα συνάδελφοι του, ως και αντιπρόσωποι της Αιγυπτιακής Κυβερνήσεως.

Μεταξύ των προσελθόντων εις το Πρακτορείον ήτο και ο Άγιος Σιναίου, ο Άγιος Μέμφιδος, ο πρωτοσύγγελος κ. Ευαγγελίδης και πάντες ανεξαιρέτως οι κατά την δοξολογίαν παραστάντες επίλεκτοι.

Περί την 1 μ.μ. πάντες απήλθον καταγοητευμένοι από την προσήνειαν της εθνικής μας αντιπροσωπείας¨.

 

Ν.ΝΙΚΗΤΑΡΙΔΗΣ