Ο Μητροπολίτης πρώην Ζάμπιας Ιωακείμ φέρει τον τίτλο Ελενουπόλεως

ΘρησκείαΤήν Πέμπτην, 18ην Νοεμβρίου /2αν Δεκεμβρίου 2016, συνῆλθεν ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος ὑπό τήν Προεδρείαν τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου.

Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος ἐπεμελήθη διαφόρων θεμάτων τοῦ Πατριαρχείου καί προέβη εἰς τούς κάτωθι διορισμούς:

α. Ὁ Μακαριώτατος προέτεινε τόν Δραγουμανεύοντα Ἀρχιμανδρίτην Ματθαῖον ὡς μέλος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου. Κληθείς ὁ Ἀρχιμανδρίτης Ματθαῖος ἔδωσε τόν ὅρκον τῶν Συνοδικῶν, ηὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον καί ἔλαβε τήν εὐχήν Αὐτοῦ ὡς καί τῶν Ἁγίων Συνοδικῶν.

β. Ἐπεσφράγισε τήν διαδικασίαν ἐντάξεως εἰς τήν Ἁγιοταφιτικήν Ἀδελφότητα τοῦ ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας Κανονικόν Ἀπολυτήριον λαβόντος πρῴην Μητροπολίτου Ζάμπιας κ. Ἰωακείμ, ἀπονέμουσα αὐτῷ τόν τίτλον τοῦ Μητροπολίτου Ἑλενουπόλεως.

γ. Διώρισε τόν Ἱερομόναχον π. Εὐφρόσυνον καθηγητήν εἰς τήν Πατριαρχικήν Σχολήν τῆς Ἁγίας Σιών.

δ. Ἀπεφάσισε τήν χειροτονίαν τοῦ Ἱεροδιακόνου π. Ὀνουφρίου, διακονοῦντος εἰς τό Σαραντάριον Ὄρος, εἰς Πρεσβύτερον ὡς καί τήν χειροτονίαν τοῦ ἐν Ἀμμάν ὑπηρετοῦντος διακόνου π. Πσάρα Νταχάμπρα εἰς Πρεσβύτερον.

ε. Καθῄρεσε τοῦ βαθμοῦ τοῦ διακόνου καί ἐπεβίβασεν εἰς τήν τάξιν τῶν λαϊκῶν τόν αὐθαιρέτως ἀποχωρήσαντα τῆς ἀδελφότητος διάκονον Συνέσιον.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

(orthodoxia.info)