Προκήρυξη προγράμματος υποτροφιών του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών συνολικά διακοσίων ογδόντα εννέα (289) θέσεων για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα

Λύση από την Polyeco για καθαρισμό επικίνδυνων αποβλήτων σε λιμάνι της Αιγύπτου
September 12, 2016
Συγχαρητήρια επιστολή της Ε.Κ.Α. προς τον κ. Κάτσικα
September 12, 2016
Εμφάνιση όλων

Προκήρυξη προγράμματος υποτροφιών του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών συνολικά διακοσίων ογδόντα εννέα (289) θέσεων για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα

Λογότυπο Οικονομικού Πανεπιστημίου ΑθηνώνΤο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών σε εφαρμογή των Κανονιστικών Διατάξεων της Πράξης με τίτλο «Ενίσχυση μεταδιδακτόρων ερευνητών/ερευνητριών» 1ος κύκλος στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με άξονες προτεραιότητας 6,8,9, οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – (ΕΚΤ) και το ελληνικό δημόσιο, όπως εγκρίθηκαν με την με αριθμ. 125659/ΓΔ6/28-7-2016 ΚΥΑ του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (ΦΕΚ 2602/τ.Β’/23-8-2016 και ΦΕΚ 2772/τ.Β’/02-09-2016) προκηρύσσει πρόγραμμα υποτροφιών συνολικά διακοσίων ογδόντα εννέα (289) θέσεων σε τρεις (3) επιστημονικούς τομείς, με σκοπό την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα, χρονικής διάρκειας το ανώτερο έως 24 διαδοχικούς μήνες. Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών.

Οι Επιστημονικοί Τομείς είναι οι α) Φυσικές Επιστήμες και Επιστήμες Μηχανικού β) Επιστήμες Ζωής, γ) Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες.

Οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά, η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής, οι όροι και οι οικονομικές παροχές περιλαμβάνονται στο πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν χωρίς καμία παράλειψη και να αποστείλουν το αργότερο έως τις 06 Οκτωβρίου 2016, στη διεύθυνση: Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234, Νέα Ιωνία, ειδική Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση, που διατίθεται αποκλειστικά στο διαδικτυακό τόπο www.iky.gr συνοδευόμενη από όλα τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 6η Οκτωβρίου 2016.

Πληροφορίες παρέχονται στη σελίδα https://www.iky.gr/el/upotrofies-gr/2014-12-12-12-09-42/espa-2014-2020-metadidaktoriko, στο Τμήμα Διαγωνισμών του ΙΚΥ (τηλέφωνα 210-3726346, 210-3726394 και 210-3726395) και στα Γραφεία του ΙΚΥ.

Διευκρινιστικές πληροφορίες:

Σελίδα 1: Στην περίπτωση που δηλώσετε στην αίτηση άλλες εξειδικεύσεις θα πρέπει να διευκρινίσετε ποια εξειδίκευση είναι

Σελίδα 2: Στα στοιχεία διδακτορικής διατριβής στην αίτηση, το διδακτορικό δίπλωμα μπορεί να έχει αποκτηθεί από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της αλλοδαπής το οποίο και θα δηλώσετε στην αίτηση. Επίσης, θα πρέπει να συμπληρώσετε και τον Αριθμ.Πράξης ΔΟΑΤΑΠ.