Υποτροφίες 2016 – 2017 από το Ίδρυμα Αντωνάτου

Γενικά7 υποτροφίες 2016 – 2017 για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές από το Ίδρυμα Υποτροφιών Αναστασίου Αντωνάτου.

Το ίδρυμα Υποτροφιών Αναστασίου Αντωνάτου προκηρύσσει για το Ακαδημαϊκό Έτος 2015 – 2016 την χορήγηση επτά (7) υποτροφιών με επιλογή, που αφορούν σε πανεπιστημιακές σπουδές σε ΑΕΙ στην Ελλάδα και σε μεταπτυχιακές σπουδές σε Α.Ε.Ι στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σύμφωνα με τις διατάξεις της συστατικής πράξης , του οργανισμού διοίκησης και διαχείρισης του ως άνω κοινωφελούς ιδρύματος και του άρθρου 56 του ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 185/10-09-2013).

Ποσό Υποτροφίας

Ως υποτροφία ορίζεται το ποσό των 200 Ευρώ μηνιαίως.

Προφίλ Υποψηφίων

Οι υποψήφιοι υπότροφοι θα πρέπει:
α) Να διαμένουν και να κατάγονται από το Δήμο Αιγίου.
β) Να είναι προπτυχιακοί φοιτητές σε Α.Ε.Ι. της Ελλάδας ή μεταπτυχιακοί φοιτητές σε Α.Ε.Ι. της Ελλάδας ή του Εξωτερικού.
γ) να είναι οικονομικά αδύνατοι, ήτοι τα εισοδήματά τους (ατομικά και οικογενειακά) και η εν γένει περιουσιακή τους κατάσταση να μην επιτρέπει την με ίδια μέσα οικονομική κάλυψη των προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών τους .
δ) Να μην λαμβάνουν υποτροφία από άλλο κληροδότημα.
ε) Η διάρκεια της υποτροφίας είναι για ένα (1) έτος.

Δικαιολογητικά

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

α) Αίτηση.

β) Φωτοαντίγραφο (δύο όψεων) αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

δ) Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

ε) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.

στ) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου.

ζ) Βεβαίωση φοίτησης σε σχολή ΑΕΙ της Ελλάδας ή μεταπτυχιακών σπουδών σε Α.Ε.Ι στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό. η) Αντίγραφο ατομικού εκκαθαριστικού σημειώματος του τελευταίου οικονομικού έτους ή οικογενειακού (σε περίπτωση έγγαμων υποψηφίων ή υποψηφίων που είναι προστατευόμενα τέκνα) ή βεβαίωση μη υπόχρεου υποβολής φορολογικής δήλωσης.

στ) Υπεύθυνη δήλωση (Ν. 1599/86) ότι στον υποψήφιο υπότροφος δεν χορηγείται υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από άλλη κληρονομιά ή δωρεά και ότι δεν εξέπεσε από δική του υπαιτιότητα από προηγούμενη υποτροφία που απονεμήθηκε σε αυτόν.

Υποβολή Αιτήσεων

Η υποβολή των αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 31 Μαΐου 2016.

Πληροφορίες

Για τυχόν διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα. Σαββοπούλου Θεοδοσία στο τηλέφωνο 2691360631.