Στις 27 Μαρτίου η Γενική Συνέλευση της Ε.Κ.Α.

Λογότυπο Ε.Κ.Α.Στις 27 Μαρτίου 2016 προσκαλεί η Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας τα Μέλη της στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα στην Αίθουσα “Ιουλία Σαλβάγου”, προκειμένου να παρουσιάσει η Κοινοτική Επιτροπή τα πεπραγμένα της για τη χρονιά που πέρασε, αλλά και το σχεδιασμό της για τη χρονιά που έρχεται.

Ολόκληρη η Πρόσκληση αναφέρει:

“Προσκαλούμε τα Μέλη της Κοινότητας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στην Αίθουσα “ΙΟΥΛΙΑ ΣΑΛΒΑΓΟΥ” στο συγκρότημα Σάτμπυ, την Κυριακή 2016 και ώρα 6 μ.μ. με την παρακάτω Ημερήσια Διάταξη:

1. Έκθεση Πεπραγμένων Χρήσεως 2015 – Διαχείριση – Ισολογισμός 31.12.2015

2. Υποβολή Εκθέσεως Ορκωτού Ελεγκτού

3. Εεπερωτήσεις επί των πεπραγμένων της Οικονομικής Διαχειριστικής χρήσεως 2015

4. Έγκριση της Διαχείρισης και του Ισολογισμού έτους 2015

5. Διορισμός Ορκωτού Ελεγκτού

6. Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2016

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του Καταστατικού η Τακτική Γενική Συνέλευση θα είναι σε απαρτία, αν παρευρεθούν τα μισά πλέον ενός από τα μέλη.

Σε περίπτωση που δεν θα επιτευχθεί απαρτία η Τακτική Γενική Συνέλευση θα αναβληθεί για μία ώρα, και θα θεωρηθεί σε απαρτία αν παρευρεθεί το 1/10 των Μελών.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΑΡΤΕΜΙΣ ΓΕΡΟΝΤΑΚΗ                              ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ