Ανακοίνωση Γενικής Συνέλευσης Ε.Μ.Σ.Α.Α.

ΕΜΣΑΑΓνωρίζουμε στα Τακτικά μας Μέλη, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Σωματείου μας, στη Συνεδρίαση της 11ης Δεκεμβρίου 2015, όρισε τη Διεξαγωγή των Εργασιών της Εκλογικής Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.), στο Εντευκτήριο του Συλλόγου μας, την Παρασκευή 8η Απριλίου 2016 (μετά την Ακολουθία των Δ’ Χαιρετισμών), με 1η Κλήση την 8η μμ, και 2η Οριστική κι Εναρκτήρια Κλήση, την 9η μμ

Στην ακόλουθη Ιστοσελίδα του ΕΜΣΑΑ: (http://mikrasia.yparxi.com/PDFS/katastatiko.pdf), αναγράφονται λεπτομερώς όλα τα σχετικά με την διαδικασία διεξαγωγής των εργασιών των Γενικών Συνελεύσεων, κι όσα αφορούν στο ποιοι έχουν δικαίωμα παρεύρεσης, παράστασης, συμμετοχής στις εργασίες της Γ.Σ., κι υποβολής υποψηφιότητας για τη συμμετοχή στο Δ.Σ. (βλ. σελ.: 23 – 32).

Άτομα, που δεν ανταποκρίνονται στους όρους, που ορίζονται στην παραπάνω Ιστοσελίδα, δεν έχουν δικαίωμα παρουσίας στο Εντευκτήριο, τη συγκεκριμένη ημέρα, αν δεν έχουν εφοδιαστεί με σχετικές προσκλήσεις, τουλάχιστον πριν από ένα μήνα, απ’ την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.

Η Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί με την την ακόλουθη Ημερήσια Διάταξη (Η.Δ.) :

  • Λογοδοσία Πεπραγμένων λήξασας Χρήσης 2015
  • Παρουσίαση Πορίσματος Ορκωτού Λογιστή (Ο.Λ.), συμπεριλαμβανομένων των Οικονομικών Καταστάσεων (Ο.Κ.): ήτοι Απολογισμού, Ισολογισμού, του 2015, καθώς και Προϋπολογισμού του 2016.
  • Επιλογή & καθορισμός της αμοιβής του Ο.Λ. για την Χρήση του 2016.
  • Επιλογή & καθορισμός του τρόπου συνεργασίας του Νομικού Σύμβουλου (Ν.Σ.).
  • Όποιο θέμα ανακύψει, αν λάβει τα καθορισμένα ποσοστά ένταξής του, στο εξεταζόμενο Θεματολόγιο Διεξαγωγής.
  • Αρχαιρεσίες :
    • για την Αντικατάσταση της εξερχόμενης κι επανεκλέξιμης ολομέλειας του Δ.Σ. (τα Μέλη του Δ.Σ., που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα καλούνται να προσέλθουν στο Εντευκτήριο, και να υποβάλλουν σχετική Αίτηση μέχρι και την ημερομηνία λήξης υποβολής υποψηφιοτήτων),
    • για την Αντικατάσταση του εξερχόμενου κι επανεκλέξιμου Ελεγκτή.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για τις Αρχαιρεσίες, ορίστηκε από την 2α Ιανουαρίου 2016, μέχρι και τη 12η Ιανουαρίου 2016, καθημερινά απ’ τις 8:30 μμ μέχρι και τις 11:00 μμ.

Οι Αιτήσεις Υποβολής Υποψηφιότητας (Α.Υ.Υ.) συμπληρώνονται εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας, αυτοπροσώπως στο Εντευκτήριο του Συλλόγου μας, στο ειδικό Έντυπο, που διατίθεται από την Γραμματεία μας, εντός του προειρημένου διαστήματος.

Οι Εξουσιοδοτήσεις Παράστασης, ή Εκπροσώπησης, για να είναι έγκυρες πρέπει να είναι κατηγορηματικές και θεωρημένες από Συμβολαιογραφείο, ή να έχουν συμπληρωθεί στο ειδικό έντυπο, που διατίθεται από την Γραμματεία μας ενυπόγραφο από τον Πρόεδρο & την Γενική μας Γραμματέα, και φέρει τη σφραγίδα του Συλλόγου μας, κι οπωσδήποτε πρέπει να απευθύνονται από Μέλος του Σώματος της εν λόγω Γ.Σ. προς επίσης Μέλος της.

Αντίγραφα των Ο.Κ., της εν λόγω Γ.Σ., μόλις θεωρηθούν, από τον Ορκωτό Λογιστή του Σωματείου μας, θα αναρτηθούν στο Εντευκτήριό μας, και θα παραμείνουν, μέχρι και την ημέρα διεξαγωγής των εργασιών της Γ.Σ., για πληρέστερη ενημέρωση και την προετοιμασία τυχόν ερωτημάτων. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να εφοδιασθούν, μετά την ανάρτηση, και με αντίγραφα των Ο.Κ., τα οποία θα παρέχονται από την Γραμματεία μας.

Η παρούσα Ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο Εντευκτήριό μας, από την 20η Δεκεμβρίου 2015 και μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής των εργασιών της Γ.Σ.