Η Κοινοτική Επιτροπή το 2013 αποφάσισε τη δημιουργία μιας νέας υποτροφίας με την ονομασία «Υποτροφίες Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας “Εκκλησίας Προφήτη Ηλία”». Η νέα αυτή υποτροφία αφορά αποκλειστικά παιδιά μελών της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας, τα οποία έχουν αποφοιτήσει από το Αβερώφειο Σχολείο. Το ποσό της νέας υποτροφίας είναι 200 Ευρώ μηνιαίως κατά έτος και η χρονική διάρκεια της είναι τέσσερα (4) συν δύο (2) έτη. Αναλυτικά, οι υποψήφιοι υπότροφοι πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

Α. Να είναι παιδιά μελών της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας.

Β. Να έχουν αποφοιτήσει από το Αβερώφειο Σχολείο.

Γ. Να είναι φοιτητές που φοιτούν σε Ανώτερες ή Ανώτατες Σχολές στην Ελλάδα σε όλους τους κλάδους σπουδών.

Δ. Να έχουν αριστεύσει κατά το προηγούμενο έτος σπουδών ή να έχουν λάβει στο απολυτήριο Λυκείου Γενικό Βαθμό τουλάχιστον 18. (Ο βαθμός του αποδεικνύεται από το αντίστοιχο αποδεικτικό σπουδών που θα προσκομίζεται μαζί με την αίτηση)

Η νέα υποτροφία αντικαθιστά την προηγούμενη, η οποία καταργείται και αφορούσε ποσό ύψους 100 ευρώ για 9 μήνες.

Η Κοινοτική Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αιτήσεις για τη χορήγηση της υποτροφίας.