Η βιβλιογραφία που παρουσιάζεται εδώ έχει ως στόχο να προσφέρει σε όποιον ενδιαφέρεται σχετικά με την ιστορία των Ελλήνων στην Αλεξάνδρεια και την Αίγυπτο έναν κατά το δυνατό πληρέστερο κατάλογο των βιβλίων και των άρθρων που έχουν γραφτεί επάνω στο θέμα. Για αυτό το λόγο και ο παρών κατάλογος θα ανανεώνεται διαρκώς με οτιδήποτε νέο εκδίδεται πάνω στο θέμα.

ΒΙΒΛΙΑ-ΑΡΘΡΑ

Γιαλουράκης, Μ. Η Αίγυπτος των Ελλήνων, Αθήνα: Μητρόπολις, 1967

Η εκδοτική δραστηριότητα των Ελλήνων στην Αίγυπτο, Αθήνα: Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού, 1997

Κηπιάδης, Γ., Έλληνες εν Αιγύπτω. Η συγχρόνου ελληνισμού εγκατάστασις και καθιδρύματα εθνικά 1766-1892, Αλεξάνδρεια: Χρωμολιθοτυπογραφείον Λαγουδάκη, 1892.

Κοιτίδες πολιτισμού, τ. 2, Αλεξάνδρεια, Αθήνα: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (ένθετο εφημερίδας), 2011

Κώττης, Σ., Η Αίγυπτος που αγαπήσαμε, Αθήνα: Ταξιδευτής, 2004

Πολίτης, Α., Ο Ελληνισμός και η νεωτέρα Αίγυπτος, τομ. Α’: Ιστορία του Αιγυπτιώτου Ελληνισμού 1798-1927, Αλεξάνδρεια-Αθήνα: Γράμματα, 1928.

Πολίτης, Α., Ο Ελληνισμός και η νεωτέρα Αίγυπτος, τομ. Β’: Συμβολή του Ελληνισμού εις την ανάπτυξη της νεωτέρας Αιγύπτου, Αλεξάνδρεια-Αθήνα: Γράμματα, 1930.

Ραδόπουλος, Ρ., Εισαγωγή εις την ιστορίαν της Ε.Κ.Α. 1830-1927, Αλεξάνδρεια: Τυπογραφείο Κασιμάτη & Ιωνά, 1928.

Σουλογιάννης, Θ.Ε., Η Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας, 1843-1993, Αθήνα: ΕΛΙΑ, 1994

Σουλογιάννης, Ε.Θ. Η θέση των Ελλήνων στην Αίγυπτο, Αθήνα: Πολιτισμικός Οργανισμός Δήμου Αθηναίων, 1999

Σουλογιάννης, Θ.Ε., Αβερώφειο Γυμνάσιο : 100 Χρόνια Ζερβουδακείου Κτηρίου, Αθήνα: ΣΑΑΣΑ, 2009

Χατζηφώτης, Ι.Μ. Αλεξάνδρεια, Οι δύο αιώνες του νεότερου Ελληνισμού, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 1999

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης «ΑΝΕΜΗ»